Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүн оноо бүхий “Батламж хуудас” нь шалгалт өгснөөс хойш 2,5 жилийн хугацаанд хүчин төгөлдөр байна. Хэрэв шалгуулагч батламж хуудсаа гээсэн бол БҮТ-д өргөдөл бичиг өгч дүнгийн тодорхойлолт авах боломжтой.