INTERNATIONAL SCHOOL OF ULAANBAATAR

Элсэлтийн зар


Танилцуулга

Сургуулийн онцлог, давуу тал:
1-р ангиас. Монгол хэлээс бусад хичээл англиар.
6-р ангиас өөрсдөө хэлээ сонгоно. Одоогоор заагдаж байгаа Мандарин Хятад, Солонгос, Испани, Франц гэх мэт хэлнүүдээс сонгож болно.Байхгүй байгаа хэлийг заалгамаар байвал өөрсдөө багшаа олоод ганцаарчлан сурч болно. Төлбөрийг нь өөрсдөө хариуцна.
Төлбөр: Бага анги: 1-р анги 19,358 ам. доллар
Дунд анги: 22,743 ам. доллар
Ахлах анги: 24700 ам. доллар