ГЛОБАЛ МОНТЕССОРИ ЦЭЦЭРЛЭГ

Элсэлтийн зар


Танилцуулга

ОЛОН УЛСЫН МОНТЕССОРИ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР 

Хүүхдийн хүсэл сонирхол, сонголтыг чухалчилан үзэж,  шинжлэх ухаанч байдлаар бэлтгэгдсэн орчинд Монтессори чиглүүлэгч багшийн ажиглалт, арга зүйн хөтөлбөрийн дагуу тасралтгүй хөгжих үйл ажиллагаа юм.

  • Амьдрах арга ухааны хичээл нь бидний өдөр тутмын амьдралаас бодитойгоор гүйцэтгэн хийж буй зүйлд суралцана.
  • Мэдрэхүйн хичээл нь бэлтгэгдсэн сургалтын орчинд зориулагдсан хэрэглэгдэхүүнээр 5 талт мэдрэхүйг хөгжүүлэн, ганцаарчилсан болон багаар суралцана.
  • Математикийн хичээл нь логик сэтгэлгээг хөгжүүлэх улмаар хувь хүн болон төлөвшихөд нь юмны учир шалтгаан,төсөөлөл, асуудлыг шийдвэрлэх аргад суралцана
  • Төрөлх хэл, соёлын хичээл нь төрөлх хэл яриагаар өөрийгөө зөв илэрхийлэх, шинжлэх ухаан, урлаг, түүхийн тухай сонин сонирхолтой зүйлсийг таньж, нэрлэж түүнд хандах хандлагыг эерэгээр хөгжүүлнэ